Language a> /a>
You are here:   Home  /  Életrajz 1931-1996

Életrajz 1931-1996

A   N a g y b á n y a i   I s k o l aWalter Friedrich photo

Muvésszé érése és kiteljesedése Nagybányához kötõdik, ahhoz a városhoz, ahol 1899-ben megalakult Európa harmadik szabad festõiskolája, oly hírneves festõművészek irányítása alatt, mint Hollósy Simon, Réti István, Ferenczy Károly, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla.
A “plein air” stílus meghonosításával, ennek az iskolának különleges fontossága volt a XX. század eleji európai festészet alakításában.
Idõvel ez a szabad festõiskola átlényegült, egy mindmáig élõ művészteleppé alakult, mely tovább élteti az elõdök erõteljes hagyományait és az általuk művelt jellegzetes festészeti stílust.

A művész grafikai alkotásai az expresszionizmus, méginkább egy drámai expresszionizmus jegyeit viselik, míg festészetére az expresszionista, poszt-impresszionista stílus jellemzõ.

M ű v é s z i   p á l y a

1931. július 13-án született a Maros megyei Marosludason (Erdély, Románia).
Tanulmányok:
Általános (Református) Középiskola, Marosvásárhely
“Nicolae Grigorescu” Képzõművészeti Intézet, Bukarest (1952-1953)
“Ion Andreescu” Képzõművészeti Fõiskola, Kolozsvár (1953-1957)
Tanítómestere itt a neves festõművész, Miklóssy Gábor professzor volt.
1962-ben a Romániai Képzõművészek Szövetségének (U.A.P.) állandó tagja lett.

O r s z á g o s   k i á l l í t á s o k

Bemutatkozó kiállítás – Temesvár (1958)
Grafikai kiállítás, Dalles terem – Bukarest (1958)
Országos képzõművészeti kiállítás – Bukarest (1959)
Éves grafikai tárlat – Bukarest (1960)
Az éves grafikai tárlat válogatott anyagának kiállítása – Bukarest (1960)
Országos Grafikai Szalon – Bukarest (1960)
A Román Művészeti Múzeum által rendezett rajz. és metszetkiállítás – Bukarest (1961)
“Bukaresti Kultúrpark” harcos metszetek kiállítása – Bukarest” (1961)
Harcos grafikai alkotások gyűjteményes kiállítása (1961)
Fiatal képzõművészek tárlata – Bukarest (1963)
Országos képzõművészeti kiállítás – Bukarest (1964)
Éves grafikai tárlat – Bukarest (1964)
Rajz- és metszetkiállítás, Dalles terem – Bukarest (1966)
Országos képzõművészeti kiállítás – Bukarest (1966)
Országos képzõművészeti vándorkiállítás – Románia minden fontos városában (1967)
Országos Metszet és Rajzszalon – Bukarest (1968)
Metszet és Rajzszalon – Bukarest (1969)
Metszet és Rajzszalon – Bukarest (1970)
“Művészek Nagybányán, 1986-1971 között” gyűjteményes kiállítás – Nagybánya (1971)
A Kézdivásárhelyi Múzeum avatására rendezett kiállítás (1972)
Máramaros megyei képzõművészek kiállítása Brassó városában (1972)
Országos Metszet és Rajzszalon – Bukarest (1973)
Brassói Grafikai Szalon (1977)
Országos Metszet és Rajzszalon – Bukarest (1978)
Országos Grafikai Szalon – Bukarest (1980)
Rajz- és metszetkiállítás, Dalles terem – Bukarest (1981)

Minden Máramaros megyei tárlat 1963 – 1995 között

N e m z e t k ö z i   k i á l l í t á s o k

A Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében megrendezett
képzõművészeti kiállítás – Bécs (1961)
Nemzetközi kiállítás Havanna, Kuba (1962)
Nemzetközi kiállítás Varsó; Krakkó, Lengyelország (1968)
Nemzetközi kiállítás Helsinki, Finnország
Nemzetközi kiállítás Stockholm; Göteborg, Svédország
Nemzetközi kiállítás Lodz, Lengyelország (1970)
Máramarosi képzõművészek kiállítása Ivano-Frankovsk városban, Ukrajna (1977-1978)
Máramarosi képzõművészek kiállítása Gyulán, Magyarország (1982)
A “Vármegye” Művészeti Galéria kiállítása, Budapest (1996)

Miklóssy Gábor emlékkiállítás, Bécs – Budapest (2000) – posztumusz

K r i t i k á k   é s   m u n k á k

Könyvekben és kiadványokban megjelent kritikák és munkák
Román Harcos Grafika Album
Lupényi Album 1929-1959
A román vers antológiája (Didaktikai Könyvkiadó)
A Kortárs Román Képzõművészek Szótára (Meridiane Könyvkiadó, 1976)
Hat évtized román harcos képzõművészet (Dacia Könyvkiadó)
Beke György: Boltívek teherbírása. Máramarosi és szatmári útijegyzetek – (Kriterion Könyvkiadó, 1983)
Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században – (Képzõművészeti Kiadó – Budapest 1990)
Máramaros megye monográfiája (1970)
“Arta Plastica” (Képzõművészet) folyóirat, Románia
“A Hét”, “Utunk”, “România Libera” (Szabad Románia), “Új Magyarország” és más folyóiratok, lapok.

K i t ü n  t e t é s e k

A Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál képzõművészeti kiállításának díja – Bécs, Ausztria (1961)
Kulturális Érdemérem I. fokozat
Kulturális Érdemrend III. fokozat

M ú z e u m o k   g y ű j t e m é n y e i b e n   s z e r e p l ő   m u n k á k

Románia Művészeti Múzeuma
Szolnoki Művészeti Múzeum – Magyarország
Máramaros megyei Művészeti Múzeum
Dévai Művészeti Múzeum
Kézdivásárhelyi Művészeti Múzeum
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum
Művészeti Múzeum – Kanada
Művészeti Múzeum – Németország

Több alkotás szerepel romániai, magyarországi, németországi, ausztriai, lengyelországi, angliai, kanadai, USA-beli, izraeli, ausztráliai, venezuelai magángyűjteményekben.